Våra områden inom företagets sociala ansvar

För agap2 är socialt ansvar inte ett koncept eller ett påklistrat begrepp. Genom att bli medlemmar i Global Compact bemödar vi oss om att införliva principerna i dess stadga i vår strategi, vår organisation och alla våra verksamheter.

AGAP2 STÖDER GLOBAL COMPACTS PRINCIPER

Global Compact bildades år 2000 på initiativ av Kofi Annan, som då var FN:s generalsekreterare och samlar nu mer än 8000 företag i 165 länder. Global Compact är en plattform för engagemang och kollektiva åtgärder för att främja stabila och inkluderande företag. Det är för närvarande världens största initiativ för hållbar utveckling.

agap2 har förbundit sig att respektera följande tio principer

  1. Stödja och respektera skyddet av internationellt beslutade mänskliga rättigheter.
  2. Säkerställa att företaget inte kränker de mänskliga rättigheterna.
  3. Godkännande av föreningsfrihet och rätten att sluta kollektivavtal.
  4. Bidra till avskaffande av alla former av tvångsarbete
  5. Bidra till faktiskt avskaffande av barnarbete.
  6. Bidra till avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
  7. Stödja försiktighetsprincipen i fråga om miljömässiga utmaningar.
  8. Ta initiativ för att främja större miljöansvar.
  9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
  10. Motarbeta korruption i alla former.
Tillhöra Global Compact innebär ett åtagande att respektera, och bland berörda grupper främja, tio följande principer om mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning.

VÅRA OMRÅDEN INOM FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

Mångfald och integration

Vi vill återspegla mångfalden i alla dess beståndsdelar. De olika nationaliteter som är representerade är en av agap2:s tillgångar och på samma sätt vill vi ta emot funktionsnedsatta anställda. Det vore synd att utesluta talangfulla personer. Vi vill ge lika karriärmöjligheter åt alla.

agap2:

agap2_rse_diversite

Miljö

Våra verksamheter påverkar miljön. Användning av icke-förnybara resurser, luft- och vattenföroreningar, avfallsproduktion och växthusgasutsläpp. Vi begär att alla agap2:s anställda åtar sig att vidta enkla och miljövänliga åtgärder i samband med sina verksamheter. Vi har därför infört en stadga om hållbar utveckling för hela företaget.

The agap2 sustainable development charter (PDF)

Social cohesion

We feel concerned by local issues in all of our locations, whether they are to do with solidarity, the fight against exclusion, sport, culture, health, etc. We encourage our teams to contribute to, or set up, initiatives in these areas. We believe that an effective CSR policy should be deployed on the ground rather than dictated from above.

Socialt ansvar är mer än ett abstrakt begrepp, det är en daglig verksamhet!